"Asman Oky" HJ öz döredilen gününden başlap, ýurdumyzyň çäginde Maglumatlar Tehnologiýasy ugrunda birnäçe uly göwrümli işleri alyp barýar. Döreden ulgamlarymyzdan, saýtlarymyzdan her gün ortaça 75.000 adam peýdalanýar

Aşgabat 2017
Aşgabat 2017
AGTS
AGTS
Berkarar
Bagtyýar
Ak gaýa
Ak gaýa
Kenek
Kenek
Bridgestone
Halys
Halys
Ýimpaş
Ýimpaş
Çalık Enerji
Garagum
Gudratly mekan
Gudratly mekan
Hazar balyk
Hazar balyk
Hilti
Hilti
Leica
Leica
Mothercare
Mothercare
Namdar
Namdar
Türkmen atlary
Türkmen atlary
Ýaýlan
Ýaýlan
Yhsan
Yhsan
Dükanlar üçin VeriStock

Dükanlar we söwda merkezleri üçin niýetlenen we ähli aýratynlyklary göz öňünde tutulan VeriStock programmasy häzirki wagtda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 12 sany dükanda ulanylýar.

Birnäçe satyş nokatlaryny we ammarlaryň ählisini birýerden online arkaly dolandyrmak maglumatlaryň ähli ýerden elýeterligini üpjün edýär. HP kompaniýasy bilen bilelikde taýýarlanyp, olaryň enjamlary üçin niýetlendir.

Awtoulaglar üçin VeriGPS

Awtoulaglaryňyzy dolandyrmak üçin, olaryň häzirki wagtda nirede ýerleşýändigini bilmek üçin Teltonika FM1100 GPS enjamlary bilen işleýän VeriGPS programmasy bar.

Bu programma häzirki wagtda Kenek, Berkarar we Çalik Enerji, Saz Hyzmat kärhanalarynda peýdalanylýar. Awtoulaglaryň benzin sarplaýşyny we beýleki maglumatlaryny birýerden görip bilersiňiz.

Şeýle hem bellenen wagt aralykda, 1 hepdelik, 1 aýlyk her bir sürüji we maşyn üçin geçilen ýollaryň hasabatyny alyp bolar.